Zajęcia stacjonarne

  1. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Nederland Instituut w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 118/6.
  2. Zajęcia stacjonarne odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie Instytutu oraz podanym Słuchaczom do wiadomości w pierwszym ogłoszeniu.
  3. W przypadku konieczności odwołania zajęć w jednym z podanych przez Nederland Instituut terminów, odwołane zajęcia są realizowane w kolejnym wolnym terminie.
    Informacja o przeniesieniu zajęć na kolejny wolny termin jest podawana z odpowiednim wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych Nederland Instituut przekazuje informację o odwołaniu zajęć telefonicznie, a następnie informuje o nowym terminie z zachowaniem formy pisemnej.
  4. Zajęcia stacjonarne prowadzą lektorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz doświadczenie w nauczaniu języka niderlandzkiego.
  5. Zajęcia stacjonarne prowadzone są w grupach nie większych niż 9 osób.
  6. W pomieszczeniach Instytutu Słuchacze mogą nieodpłatnie korzystać z WiFi.